Нетішинської міської ради
Шепетівського району
Хмельницької області

Структура та органи управління закладу освіти

Управління закладом освіти:

 • засновник або уповноважений ним орган;
 • керівник закладу освіти;
 • педагогічна рада;
 • вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

Засновник (засновники) закладу загальної середньої освіти

1. Права та обов'язки засновника (засновників) закладу загальної середньої освіти випускаються цим Законом,  Законом України  "Про освіту" та іншими актами законодавства.

2. Засновник закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган (посадова особа):

-затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадку, визначених законом;

-затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та склад конкурсної комісії;

-приймає рішення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти;

-затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти стратегію розвитку такого закладу;

-фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти (крім приватних та корпоративних закладів загальної середньої освіти), в тому числі здійснення інноваційної діяльності закладу освіти;

-утворює та ліквідує структурні підрозділи у заснованих ним закладах загальної середньої освіти;

-дійсний контроль за використанням закладу загальної середньої освіти публічних коштів;

-здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмеження (дискримінації) за ознаками віку, стану, раси, кольору шкіри, стану здоров'я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та інших ознак;

-затверджує кошторис закладу загальної середньої освіти, в тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання;

-реалізує інші права, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства.

3. Засновник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний забезпечити:

-утримання та розвиток заснованого закладу освіти, його матеріально-технічної бази на рівнях, достатніх для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки. життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;

-дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного застосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, розміщення закладів загальної середньої освіти;

-можливість учнів продовжувати навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти;

-оприлюднення в усій публічній інформації відповідно до вимог законів України  "Про освіту""Про доступ до публічної інформації"  та  "Про відкритість використання публічних коштів" .

4. Засновники державних та комунальних закладів загальної середньої освіти або уповноважені ними органи не можуть делегувати керівникам, педагогічним чи піклувальним радам, органам громадського самоврядування закладів загальної середньої освіти власне повноваження, визначені цим Законом та  Законом України  "Про освіту".

(Стаття 37 Закону України « Про повну загальну середню освіту»)

Керівник закладу освіти

 1. Керівництво закладом освіти держави директора, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», цим Статутом та трудовим договором (контрактом). 

Керівник закладу освіти безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без перевірки в межах своїх повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

2.Прийняття Директора виробити на підставі позитивного рішення конкурсної комісії відповідно до розпорядження міського голови.

Звільнення Директора із зайнятості посади на базі розпорядження міського голови.

Призначення керівника закладу освіти проводиться відповідно до розпорядження міської голови за результатами конкурсу на посаду керівника закладу освіти, що проводиться відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності, затвердженої Нетішинською міською радою, шляхом укладення рядків трудових договорів (контрактів) . 

Трудовий договір (контракт) з директором укладається строком на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строки, на яку укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений рядок.

З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дій такого строкового трудового договору та за умов належного його виконання сторони мають право продовжити рядок дій відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд. До першого шестирічного ряду включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше.

 1. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:
 • організовує діяльність закладу освіти;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
 • призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора, педагогічних та інших працівників закладу, шукаючи їх посадові обов'язки;
 • забезпечити:
 • організація освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
  • своєчасне та якісне подання статистичної звітності;
  • забезпечення та створює умови для діяльності органів влади закладу освіти;
  • забезпечує створення в закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), для чого:
 • розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію буллінгу (цюкуванню) у закладі освіти;
 • розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;
 • скликає засідання комісії з розгляду питання булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та здійснює відповідні заходи реагування;
 • забезпечує виконання заходів з надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його відзнаками або постраждали від булінгу (цькування);
 • повідомте уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службам у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладах освіти;
 • цього іншого повноваження, що делеговано засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом та/або передбаченими Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

4. Керівник закладу освіти зобов'язаний:

 • виконувати Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;
 • планувати та організовувати діяльність закладу загальної середньої освіти;
 • забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу освіти;
 • затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу освіти;
 • організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;
 • затверджувати освітні програми закладу освіти відповідно до Закону «Про повну загальну середню освіту»;
 • створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі й реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траекторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;
 • сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;
 • затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі освіти, забезпечити її створення та функціонування;
 • забезпечити розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;
 • контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;
 • забезпечити контроль за досягненням учнями результатів навчання, визначених Державними стандартами початкової, базової та повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;
 • створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
 • створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти;
 • сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладах освіти;
 • формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої освіти;
 • створювати в закладі освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;
 • організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;
 • забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;
 • перевірити зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;
 • організовувати документообіг та звітність відповідно до законодавства;
 • звітувати щороку на загальних зборах (конференціях) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу освіти;
 • виконувати інші обов’язки, викладені на нього законодавством, засновником, установчими документами закладу освіти, колективним договором, строковим трудовим договором.

5. Підставами для дострокового звільнення керівника закладу освіти, які повинні бути передбачені в укладеному з ним трудовому договорі, є:

 • порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо мови освітнього процесу;
 • порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»;
 • порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;
 • систематичне неналежне виконання інших обов'язків керівника, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом;
 • неусунення у визначений термін порушення вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).

Педагогічна рада

1.Колегіальним органом управління закладом освіти є педагогічна рада, повноваження якої розпочато Законом України «Про освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом. Головній педагогічній раді є директор. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданні педагогічної ради.

2.Засідання педагогічної ради здійснюється в міру потреби та відповідно до чинного законодавства.

3.Педагогічна рада закладу освіти:

 • схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи на наступний рік навчання;
 • схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;
 • схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • прийняття рішення про переведення учнів до наступного класу та їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального чи матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, виробляє заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • ухвалене рішення про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладом освіти;
 • прийняте рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
 • розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та/або цим Статутом до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу освіти приводиться в дію наказом керівника закладу.

4. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її відповідно. Рішення з усіх питань приймаються більшою кількістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписують голова та секретар педагогічної ради.

5.Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказом керівника закладу освіти та є обов’язковим до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

Вищий колегіальний орган самоврядування закладу освіти

1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які скликаються не менше як один раз на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу.

2. Делегати загальних виборів із правом вирішального голосу обираються від:

 • работников заклада образования – сборами трудового коллектива; 
 • учнів 7-11 класів – класними зборами; 
 • батьків учнів 1-11 класів – класними батьківськими зборами;

Визначається пропорційна кількість делегатів конференції. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів. Рішення залишитися простою більшою кількістю голосів присутніх делегатів. Термін їх повторення становить один рік.

3. Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференцій) колективу закладу освіти розміщується в закладі освіти та привласнюється на офіційному веб-сайті закладу освіти / на сторінці веб-сайту засновника не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення.

4.Загальні збори (конференція) закладу освіти:

 • погоджують стратегію (програму) розвитку закладу освіти;
 • щороку заслуховують звіт керівника закладу освіти, оцінюють його діяльність і за результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти;
 • розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників закладу освіти.

Органи самоврядування здобувачів освіти

1.У закладі освіти учнів діє державне самоврядування з формування та розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя тощо.

2.Учнівське самоврядування учнями разом і через органи учнівського самоврядування.

3. Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, зокрема на участь у роботі дорадчих (консультативних із певних питань), робочих (робочих групах тощо) та інших органів учнівського самоврядування, а також право вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського самоврядування. .

4.Учнівське самоврядування може діяти на рівнях закладів освіти та окремих класів.

5.Органи учнівського самоврядування займаються ініціативою учнів та можуть бути одноособовими, колегіальними, а також мати різноманітні форми і назви.

6. Керівник закладу освіти покращує та створює умови для діяльності органів учнівського самоврядування.

7.Інші учасники освітнього процесу не повинні перешкоджати і втручатися в діяльність органів учнівського самоврядування.

8.З питань захисту честі, гідності та/або учнів прав закладу освіти керівник учнівського самоврядування має право на невідповідний прийом керівнику закладу освіти. Керівник закладу освіти зобов’язаний прийняти усну чи письмову вимогу керівнику учнівського самоврядування про порушення порушення щодо якості, гідності чи прав учня (учня) закладу освіти та вжити заходів відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або законодавства.

9.Органи учнівського самоврядування можуть, але не зобов'язані вести протоколи чи будь-які інші документи щодо своєї діяльності.

10.Органи учнівського самоврядування мають право:

 • брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • проводити за погодженням з керівником закладу освіти організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу освіти;
 • брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту в цьому закладі освіти;
 • вносити пропозиції та/або брати участь у розроблені та/або обговоренні плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм;
 • через своїх представників брати участь у засіданні педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.

11.Засади учнівського самоврядування затверджуються Законом «Про повну загальну середню освіту» та положеннями про загальні збори учнівських закладів освіти, що затверджуються загальними зборами уповноважених представників класів закладів освіти.

Органи самоврядування працівників закладу освіти

1.Віщим органом громадського самоврядування працівників закладу освіти є загальні збори трудового колективу закладу освіти.

Порядок та періодичність скликання (не менше як один раз на рік), порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, представлені цим статутом і колективним трудовим договором (за наявності) закладу освіти.

2. Загальні збори трудового колективу:

 • розглядають та схвалюють проект колективного договору;
 • затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • повідомлення порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;
 • обирають комісію з трудових спорів;
 • можуть утворювати комісію з питань охорони праці та виконувати інші повноваження, визначені законодавством.

3.Рішення загальних зборів трудового колективу підписують головуючий на засідання та секретаря. Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняте в межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу освіти.

Органи батьківського самоврядування

1. Батьківське самоврядування створює батьками учнів як крім, так і через органи батьківського самоврядування, із забезпеченням захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених освітнім законодавством, цим Статутом та положеннями про батьків. уряду закладу освіти, що затверджується загальними зборами уповноважених представників батьків кожного з класів закладу освіти.

2.Батьки мають право:

 • створювати інші органи батьківського самоврядування (в межах класу, закладу освіти, за інтересами тощо);
 • розглянути будь-які питання і прийняти рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування закладу освіти.

3.Рішення органу батьківського самоврядування виконуватися батьками

оново на добровільних засадах.

4. Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти може бути реалізовано за рішенням керівника закладу освіти, якщо таке рішення не підтвердить законодавство.

5. Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання учасникам освітнього процесу привілей чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, які не відповідають законодавству. .

6.Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов'язані оформляти свої рішення відповідними протоколами.

Працівники закладу освіти не мають права включатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.

Рада закладу освіти

1 У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його Статутом.

 1. До відповідності закладу обираються представники педагогічного

колективу, здобувачі освіти, батьки/особи, які їх замінюють, і громадськість.

5.8.3.У своїй діяльності Рада керує Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Примірним положенням про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 р. за № 159, цим Статутом.

5.8.4.Метою діяльності Ради є :

 • сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;
 • об'єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів, батьків громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення освітнього процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом;
 • розширення колегіальних форм управління закладом освіти;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією освітнього процесу.

5.8.5. Основними завданнями Ради є: 

 • ефективність освітнього процесу у взаємодії з підвищенням сім’ї, громадськістю, державністю та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітньої ефективності;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків та дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов
 • вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положення чинного законодавства щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти; 
 • стимулювання морального та матеріального заохочення здобувачів освіти, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та закладу з наданням забезпечення єдності освітнього процесу.

5.8.6.До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, здобувачів освіти 8-11 класів, батьків та громадськості. Представництво в Раді і загальна її чисельність вступає до загальної конференції закладом.

5.8.7. Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-якими потребуються на загальній конференції.

5.8.8. На чергових виборах склад Радионов використовується не менше, ніж на третину.

 1.  Рада закладу освіти діє на засадах:
 • обрану праву людини, гармонійно поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

2.Рада працює за планом, що затверджується загальною конференцією. Кількість засідань упродовж ïx доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік.

3. Засідання Ради може кликатися ïï головою або з ініціативи директора, органом управління освітою виконавчого комітету Нетішинськоі міської ради, а також членами Ради.

4..Рішення Ради потребуватись простотою більшою кількістю голосів за наявність на засіданні не менше двох третин ïï членів.

5.У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

6. Рішення Ради, що не відповідає чинному законодавству та Статуту закладу, доводиться в 7-денний термін до відомостей педагогічного колективу, здобувачів освіти, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

7.У разі незгоди адміністрації закладу освіти з рішенням Ради, створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає cпіпне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування адміністрації, профспілкового комітету закладу a6o уповноваженого органу трудового колективу.

8.Очолює Раду закладу освіти голови, який обирається відповідно до Ради.

9.Голова Ради може бути членом педагогічної ради.

10.Головою Ради нe може бути директор та його заступники.

11. Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні а6о тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад коміцій і зміст ïx роботи починається Радою.

12..Члени Ради мають право виносити на розгляд питання, що стосуються діяльності закладу, пов'язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

13..Рада закладу освіти:

 • організовує виконання рішень загальної конференції;
 • вносити пропозиції щодо змін типу, статусу, профільності навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу та її контроль за виконанням;
 • разом з адміністрацією державного контролю за виконанням Статуту закладу;
 • затверджує режим роботи закладу;
 • полегшення формування мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • рішення спільно з педагогічною радою про надання до нагородження випускників закладу освіти золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження здобувачів освіти похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливості». досягнення у вивчених окремих предметів»;
 • разом із педагогічною роботою шукає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує освітню програму, робочі навчальні плани на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора та його представників з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності; 
 • виносити на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо покращення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення благодійних акцій;
 • розглядати на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • завдяки створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків/осіб, які ïx замінюють до участі в керівництві
 • гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів зі здобувачами освіти; 
 • розподіляє і контролює обов'язкові кошти фонду загального загального навчання, крім рішень про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь, за згодою батьків або осіб, які ïx замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов здобувачів освіти, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • все педагогічній освіті батьків;
 • завдяки поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов'язкової повної загальної середньої освіти; 
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням здобувачів освіти;
 • розглядає звернення освітнього процесу з питань роботи закладу;
 • вносити пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • може створювати постійно або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісії та їх зміст роботи починається Радою.Перейти до вмісту